Положення про студентське самоврядування ЗПК

КВНЗ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ»ЗОР УЗГОДЖЕНО:                                                                         ЗАТВЕРДЖУЮ:
        ПРЕЗИДЕНТОМ СТУДЕНСЬКОГО                                               ДИРЕКТОР ____________ 
ПАРЛАМЕНТУ                                                                        «_____»___________20___р.
_______________________                                                                                            «____»___________20__Р.

    

Положення
про студентське самоврядування 
КВНЗ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ»ЗОР
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Рішенням загального збору
студентів Запорізького педагогічного коледжу
«___» 20___ р.


 Запоріжжя 2015

1. Загальні положення

1.1. Студентське самоврядування  КВНЗ «Запорізький педагогічний коледж» ЗОР – це самостійна громадська діяльність студентів з реалізації функцій управління, які визначаються директором, кураторами і здійснюється студентами коледжу.
 1.2. Студентське самоврядування є важливим елементом удосконалення навчально-виховної роботи. Його діяльність спрямована на інтенсифікацію процесів зростання соціальної активності у студентському середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені справи, а також сприяння гармонійному розвитку особистості студентів, набуття ними якостей та навичок лідера, організатора, керівника.

1.3. Основна мета студентського самоврядування – сприяння сумлінному виконанню студентами своїх обов’язків з одночасним захистом їх законних прав та інтересів, а також надання їм можливості гармонійного, творчого та інтелектуального розвитку.

1.4. Студентське самоврядування діє на основі принципів добровільності, демократичності, законності та гласності.

1.5. Студентське самоврядування є незалежним від релігійних об’єднань, політичних партій та рухів.

1.6. У студентському самоврядуванні беруть участь особи, які навчаються в ЗПК. Усі особи, які навчаються в ЗПК, мають рівне право на участь у студентському самоврядуванні.

1.7. Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються в ЗПК, та їхню участь в управлінні нею.

1.8. Студентське самоврядування здійснюється особами, які навчаються в ЗПК, безпосередньо та через органи студентського самоврядування, що обираються шляхом таємного голосування. 

           2. Структура і організація роботи органів студентського самоврядування

 2.1. Студентське самоврядування ЗПК здійснюється на рівні академічної групи та гуртожитку.

2.2. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) осіб, які навчаються в ЗПК та які:
- ухвалюють Положення про студентське самоврядування;
- обирають виконавчі органи студентського самоврядування та заслуховують їх звіти;
- визначають структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування.

2.3. Виконавчий орган студентського самоврядування – Парламент.


2.4. З числа своїх членів вибраний орган студентського самоврядування (Парламент) обирає Президента, його заступника (або заступників) і секретаря.
       
2.5. Президент парламенту організовує роботу органів студентського самоврядування, на запрошення директора бере участь у засіданнях Педагогічної та Адміністративної ради, де обговорюються питання діяльності органів студентського самоврядування, проблемні питання студентського життя.
       
2.6. Секретар студентського Парламенту організовує контроль за виконанням рішень органів студентського самоврядування, веде протоколи його засідань і виступає з повідомленнями про виконання рішень.
       
2.7. При Парламенті створюються сектори  за напрямами роботи: культури, естетики та дозвілля, національно-патріотичного виховання, волонтерської та шефської роботи, трудової дисципліни та порядку, утвердження здорового способу життя, подання інформації, навчальної та інтелектуальної роботи.
       
       
2.8. Засідання Парламенту студентського самоврядування проводиться кожного тижня. Виконавчий орган приймає рішення більшістю голосів її членів. Він вирішує питання життєдіяльності студентів також у робочому порядку.
                                                                                                                             
2.9. Кожне засідання виконавчого органу фіксується протоколом, що підписується головою та секретарем.
       
2.10. На розгляд загальних зборів виносяться найважливіші питання покращення виховного процесу та життєдіяльності студентів, зумовлені основними напрямами діяльності студентського самоврядування.
       
2.11. Парламент, студентське самоврядування гуртожитку у кінці навчального року на загальних зборах звітують про виконану роботу.
       
2.12. Рішення виконавчого органу студентського самоврядування і загальних зборів є обов’язковим для виконання.
       
2.13. Директор ЗПК забезпечує орган студентського самоврядування належними умовами для діяльності (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв'язком, постійним доступом до мережі Інтернет, відводить місце для встановлення інформаційних стендів тощо).
       
3. Основні функції, завдання та напрями діяльності студентського самоврядування

3.1. Студентське самоврядування:
       
• приймає акти, що регламентують його організацію та діяльність;
       
• сприяє формуванню у студентів ЗПК патріотичних почуттів, поваги до України, рідного міста та альма-матер, а також почуттів національної свідомості, гідності;
       
• забезпечує захист прав та інтересів студентів, сприяє задоволенню їх потреб у сфері навчання, побуту, оздоровлення, відпочинку тощо;
       
• допомагає адміністрації ЗПК в організації навчально-виховної роботи в ЗПК;
       
• допомагає адміністрації в організації побуту студентів у гуртожитку ЗПК і здійснює заходи, направлені на його поліпшення;
       
• здійснює контроль за дотриманням студентами дисципліни та правил внутрішнього розпорядку;
             
• сприяє створенню умов для вільного розвитку особистості студента шляхом його залучення до різноманітних видів творчої діяльності – науково-дослідницької, технічної, культурної, громадської, спортивної тощо;
       
• бере участь в організації дозвілля та відпочинку студентів: проводить вечори відпочинку, дискотеки, конкурси, огляди, свята, конференції, спортивні заходи, тощо;
             
• пропагує здоровий спосіб життя, запобігає вчиненню студентами правопорушень, а також вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну тощо;
                     

4. Права та обов'язки органів студентського самоврядування

       
4.1. Члени студентського самоврядування мають права та обов’язки, якими наділені студенти вищих навчальних закладів України згідно з законодавством та відповідно до Статуту ЗПК.
       
4.2. Органи студентського самоврядування зобов’язані:
       
• допомагати адміністрації ЗПК у виконанні завдань навчально-виховної роботи;
       
• допомагати адміністрації ЗПК у роботі, спрямованій на поліпшення умов та якості навчання, побуту та відпочинку студентів, реалізації їх творчого потенціалу;
       
• регулярно інформувати студентів з усіх питань життя ЗПК, що їх стосуються;
       
• звітувати перед студентами ЗПК про виконану роботу;
       
• вносити пропозиції щодо контролю за якістю навчального процесу, брати участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між студентами, студентами та представниками адміністрації або викладачами;
       
• брати участь у вирішенні спірних питань пов’язаних з накладанням дисциплінарних стягнень на студентів, які порушили правила внутрішнього розпорядку ЗПК;
       
       
• приймати участь у розробці документів, що регламентують діяльність ЗПК з усіх питань, пов'язаних із студентським життям;
       
• проводити роботу, спрямовану на підтримання високого рівня іміджу ЗПК.
Немає коментарів:

Дописати коментар